Richmond Music Festival Winners

Jocelyn Peng, Alia Xu, Clara Xu, Helen Yang, Kristy Yeh, Joann Yu, Edward Zhang, Jeff Zhang