Richmond Music Festival Winners

Clara Xu, Helen Yang, Kristy Yeh, Joann Yu, Edward Zhang, Jeff Zhang